Wedstrijdreglement

MoviePulp.be is een commerciële website waarbij de regie wordt uitgebaat door SymDroid Services en zijn inkomsten haalt uit het verkopen van zijn advertentieruimte en de verwerken van film-gerelateerde data. Om compliant te zijn met de Europese wetten van GDPR is het belangrijk om te weten dat wij jullie data verwerken om te kunnen deelnemen aan o.m. wedstrijden, maar ook om te kunnen overleven als filmblog. Weliswaar zullen wij nooit data van jullie verzamelen zonder jullie inbreng en mochten jullie graag willen weten welke data we over jullie hebben, dan neem je best contact op met ons. Persoonlijk informatie wordt enkel verzameld als jullie deelnemen aan een wedstrijd op MoviePulp.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die MoviePulp.be met adres te Italiëlei 175 bus 601 in Antwerpen, organiseert.

1. MoviePulp.be organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via de website.

2. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, enkel is het mogelijk dat wij jullie voor fysieke prijzen zoals filmgerelateerde goederen verzendingskosten zullen aanrekenen. Dit gebeurt enkel maar als de winnaar daarmee akkoord gaat.

3. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van MoviePulp.be of gerecupereerd worden bij MoviePulp.be.

4. MoviePulp.be kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van MoviePulp.be om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. MoviePulp.be kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld overbelasting van een 3/4/5G-netwerk of internet) waardoor niet (of niet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.

5. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

6. MoviePulp.be’s redactie (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar MoviePulp.be op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. SymDroid Services & MoviePulp.be houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MoviePulp.be opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

8. MoviePulp.be mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan MoviePulp.be de houder is. De gegevens worden bewaard door MoviePulp.be met het oog op commerciële promoties vanwege MoviePulp.be en andere commerciële partners waarmee MoviePulp.be in het kader van een concrete wedstrijd samenwerkt. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/ zij door MoviePulp.be in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/ haar betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan SymDroid Services & MoviePulp.be of een email wordt verstuurd. De wet tot de bescherming van de privacy wordt hierbij gerespecteerd.

De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van MoviePulp.be (bv. websites, emails, posts op social media,…).

9. MoviePulp.be is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

10. MoviePulp.be verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MoviePulp.be kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

11. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Per wedstrijd wordt maximaal één winnaar per e-mailadres toegekend.

12. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege MoviePulp.be.

13. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

14. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

15. Indien een prijs verstuurd wordt, is MoviePulp.be niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan MoviePulp.be eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

16. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een email, via social media of eventueel persoonlijk telefonisch contact of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, MoviePulp.be moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij MoviePulp.be tijdig contacteert.

17. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van MoviePulp.be om.

18. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer best contact opnemen via de verschillende sociale media-kanalen, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen worden meegedeeld.

19. MoviePulp.be kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

20. Alle betwistingen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan MoviePulp.be, waarna we de wedstrijd opnieuw zullen lanceren om iedereen de kans te geven op een prijs.

22. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

Alle wedstrijden kan je terugvinden op onze wedstrijden-pagina.

de populairste filmblog van Vlaanderen

Well Hello There! + / Stranger!